Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukończenie 21 lat, spełnienie wymagań jak dla kierowcy wykonującego przewozy drogowe (oświadczenie uczestnika kursu), oświadczenie RODO, fotografia, ukończenie kursu podstawowego w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Tematy zajęć:

Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.
Wymagania dotyczące pojazdów i cystern w szczególności:

  • pojazdy i ich wymagania techniczne,
  • budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,
  • kody cystern,
  • rodzaje i terminy badań cystern

Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.
Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.
Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

RAZEM 14 godzin.

Egzamin przed Komisją powołana przez Marszałka Województwa

Cena kursu 350zł w grupie minimum 2 osobowej (+ 50zł wydanie zaświadczenia kierowcy przez Marszałka Województwa)

Do pobrania: