Data rozpoczęcia - 01 lutego

Wymagane ukończenie 21 lat, spełnienie wymagań jak dla kierowcy wykonującego przewozy drogowe (oświadczenie uczestnika kursu), fotografia, oświadczenie RODO.

Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Tematy zajęć:

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 2. Główne rodzaje zagrożeń.
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
 7. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 9. Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek
 10. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 11. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
 12. Ochrona towarów niebezpiecznych
 13. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych
 14. Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

RAZEM 19 godzin

Egzamin przed Komisją powołana przez Marszałka Województwa

Cena kursu 500zł w grupie minimum 3 osobowej (+ 50zł wydanie zaświadczenia kierowcy przez Marszałka Województwa)

Do pobrania: