logo

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, unoszących z napędem elektrycznym

Warunki przyjęcia:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • Ewentualnie Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie słuchacza z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację
 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej
 • Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami BHP, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Ramowy program nauczania obejmuje zagadnienia:

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Budowa wózków
 3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 6. Wiadomości z zakresu BHP
 7. Praktyczna nauka jazdy
 8. Wiadomości o dozorze technicznym
 9. Wiadomości w zakresie obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

 

Szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

Warunki przyjęcia:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • Ukończone 18 lat

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany butli propan - butan w wózkach zasilanych gazem

Podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli

Sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych

Po kursie, kursant otrzymuje:
• Uprawnienia Kierowcy wózka jezdniowego-wszystkie typy wózków (elektryczny, gazowy, spalinowy)
• Uprawnienia do wymiany butli z gazem propanem-butanem przy wózkach jezdniowych.

Osoby kończące szkolenie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Otrzymane dokumenty uprawniają do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. Istnieje możliwość wydania zaświadczeń również w języku angielskim i niemieckim.

Istnieje także możliwość (za dodatkowa opłatą egzaminacyjną 150 zł) przystąpienia po zakończeniu kursu do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje wówczas dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT.

Miejsce:
Kursy najczęściej organizowane są w miejscu działalności placówki tj. w Nowym Sączu ul. Świętej Kunegundy 22
Możliwe jest także zorganizowanie kursu na terenie zakładu pracy, w dogodnie ustalonym terminie (grupy).

 
STRONA GŁÓWNAKONTAKTLOKALIZACJA