logo

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W CELU UZYSKANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM W FIRMIE

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA    

1. Prawo cywilne

Umowy zawierane w transporcie drogowym

Umowy o przeniesienie praw

Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw

Umowy o świadczenie usług

Umowy uregulowane przepisami kodeksu cywilnego

Umowy przewozowa i umowa spedycyjna.

Umowa przewozu

Informacje wspólne dla przewozów osób i rzeczy

Przewóz osób

Przewóz rzeczy

Umowa przewozu przesyłki bagażowej

Umowa spedycji

Przedawnienie roszczeń

2. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie auto-casco (AC)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Ubezpieczenie CARGO          
Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu (gwarancje kontraktowe)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ryzyka działalności gospodarczej   
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

Grupowe ubezpieczenia pracownicze

3. Prawo handlowe

Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów

Podejmowanie działalności gospodarczej  
Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady ich tworzenia i zarządzania nimi 
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie      
Spółka cywilna
Spółki prawa handlowego 
Spółki osobowe          
Spółki kapitałowe    
Łączenie, podział i przekształcanie spółek     
Łączenie spółek          
Podział spółek 
Przekształcanie spółek

4. Prawo pracy i zagadnienia socjalne

Pracownik, pracodawca   
Stosunek pracy i umowa o pracę      
Zawarcie umowy o pracę   
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę  
Układ zbiorowy pracy 
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia    
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika 
Obowiązki pracodawcy   
Prawa pracownika     
Obowiązki pracownika
Zakaz konkurencji      
Regulamin pracy     
Nagradzanie pracowników     
Odpowiedzialność pracowników    
Odpowiedzialność porządkowa pracowników      
Odpowiedzialność materialna pracowników    
Czas pracy     
Normy czasu pracy    
Praca w godzinach nadliczbowych    
Praca w porze nocnej
Praca w niedziele i święta  
Urlopy
Urlopy wypoczynkowe
Urlopy bezpłatne     
Zatrudnienie młodocianych  
Przedawnienie roszczeń      
Postępowanie pojednawcze    
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 
Bezpieczeństwo i higiena pracy         
Podstawowe obowiązki pracodawcy  
Prawa i obowiązki pracownika          
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe      
Szkolenie      
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

5. Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym         

Normy dotyczące czasu pracy
Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku  
Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport drogowy

Tachografy

Tachografy analogowe

Tachografy cyfrowe

Kontrole tachografów na drodze

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów

6. Prawo finansowe

System ewidencji gospodarczej

Rachunkowość – podstawowe pojęcia

Kalkulacja

Amortyzacja w ujęciu księgowym

Sprawozdawczość finansowa

Interpretacja dokumentów finansowych      
Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Finansowanie inwestycji

Ocena opłacalności inwestycji

Źródła finansowania inwestycji

Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw

Informacje ogólne o bankach

Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych

Kredyty bankowe    

7. Podatki     

8. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

Otoczenie przedsiębiorstwa

Zasady sprawnej organizacji

Struktura organizacyjna   
Zarządzanie w przedsiębiorstwem

Planowanie w przedsiębiorstwie

Marketing w przedsiębiorstwie
Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

9. Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego

Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika
Przewozy zarobkowe
Licencje  
Zezwolenia  
Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)

Opłaty w transporcie.

Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób   
Honorowanie ulg obywateli  
Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie   
Formularz jazdy i jego znaczenie

10. Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym

Prawo Unii Europejskiej

Umowy bilateralne

Porozumienie EKMT (CEMT)

Konwencje międzynarodowe

Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego

Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie

Konwencje regulujące przewozy rzeczy

Konwencja CMR

Konwencja ADR

Konwencja ATP

Konwencja Bazylejska

Konwencja o bezpiecznych kontenerach (KBK)

Konwencje celne

Konwencja TIR

Konwencja celna odprawy warunkowej ATA

Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej WPT

Konwencja celna uproszczona CPD

11. Przewozy specjalistyczne

Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)

Przewozy odpadów

Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.

Przewozy zwierząt

Przewozy nienormatywne

Przewozy kontenerowe

Przewozy kombinowane

12.Kontrole w transporcie drogowym

Kontrole administracyjne

Inspekcja Transportu Drogowego

Policja

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inne kontrole

13. Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy

Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu

Obsługa pojazdów.

Wymagania wobec kierowców

Ograniczenia w ruchu drogowym.

Przyczyny  wypadków drogowych

14. Sieci drogowe w kraju i w Europie

Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju

Sieci dróg w Europie

15. Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym

Związki zawodowe

Międzynarodowe organizacje zawodowe

Krajowe organizacje zawodowe

 

 
STRONA GŁÓWNAKONTAKTLOKALIZACJA